vps交流

某小鸡suerbench


本帖最后由 lspro 于 2022-5-16 18:50 编辑

按网站的说法母鸡为:

E5 2696V2*2, 256G, SSD1.96tb*4
________________________________________________

Superbench.sh — https://www.oldking.net/350.html
Mode  : Standard    Version : 1.1.7
Usage : wget -qO- sb.oldking.net | bash
———————————————————————-
CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz
CPU Cores            : 1 Cores 2499.998 MHz x86_64
CPU Cache            : 16384 KB
OS                   : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
Kernel               : 5.10.0-13-amd64
Total Space          : 1.1 GB / 8.9 GB
Total RAM            : 65 MB / 976 MB (365 MB Buff)
Total SWAP           : 0 MB / 974 MB
Uptime               : 0 days 0 hour 1 min
Load Average         : 0.13, 0.04, 0.01
TCP CC               : bbr
ASN & ISP            : AS395886, Cogent Communications
Organization         : White-Sand Cloud Computing(HK) Co., LIMITED
Location             : Chai Wan, Hong Kong / HK
Region               : Eastern
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB )   : 83.0 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 80.5 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 93.6 MB/s
Average I/O Speed    : 85.7 MB/s
———————————————————————-
Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
Speedtest.net    47.78 Mbit/s      47.83 Mbit/s        44.85 ms   
Fast.com         0.00 Mbit/s       47.5 Mbit/s         –           
Nanjing 5G   CT  50.53 Mbit/s      47.23 Mbit/s        154.08 ms   
Hefei 5G     CT  47.94 Mbit/s      46.40 Mbit/s        134.27 ms   
Guangzhou 5G CT  11.03 Mbit/s      23.86 Mbit/s        171.10 ms   
Shanghai 5G  CU  46.78 Mbit/s      46.93 Mbit/s        141.59 ms   
Wuxi 5G      CM  46.95 Mbit/s      45.51 Mbit/s        157.33 ms   
Nanjing 5G   CM  22.94 Mbit/s      28.36 Mbit/s        159.83 ms   
Hefei 5G     CM  46.81 Mbit/s      50.39 Mbit/s        169.44 ms   
———————————————————————-
Finished in  : 5 min 11 sec
Timestamp    : 2022-05-16 18:29:22 GMT+8

广州电信还是一如既往的拉 某小鸡suerbench

就拿来上网,我都不敢跑测试,怕随便封禁

SAS部分云主机完成迁移通知
2022-05-16 08:58

SAS部分云主机完成迁移通知

      我们已淘汰SAS产品的一台母鸡,并将配置升级(E5 2696V2*2, 256G, SSD1.96tb*4)。目前部分SAS云主机已逐步迁移完成。因此款产品

已下架,今后SAS产品(洛杉矶SAS1,洛杉矶SAS2)将不再提供任何技术支持和售后,长期占用母鸡资源将由监控系统自动封禁,与SAS产品的相关工单将直接

关闭。如有任何技术问题,请自行重装系统!

你不怕老板把你小鸡扬了,还敢测评?
三等公民鸡某小鸡suerbench
不敢跑测试 怕被封

laozhang142857 发表于 2022-5-16 18:33
你不怕老板把你小鸡扬了,还敢测评?

不占cpu,用流量没人管

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《某小鸡suerbench》
文章链接:https://bbs.moe.am/118133.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
Telegram交流群:加入聊天

相关推荐